นายวิเชียร  สุวรรณามังกร

ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำเนินการโดยยึดหลัก

"สร้างสรรค์  ฟันฝ่า  พัฒนาสหกรณ์ให้มั่นคง  ยั่งยืน"

กลยุทธ

เสริมสร้างกิจการและความมั่นคงของสหกรณ์

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิก

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล

ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการสหกรณ

    

      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

           ปี 2557   ใบสมัคร 

       สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย เปลี่ยนแบบใบสมัคร

          สมาชิกที่จะสมัครใหม่ดาวน์โหลดแล้วค่ะ

     แจ้งสมาชิกสหกรณ์ฯ ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

        ที่ประชุมให้งดการจ่ายเงินกู้สามัญใช้บุคคลค้ำประกัน ในเดือนมกราคม 2557 เพื่อเตรียมการปิดบัญชีและ

         ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ค่ะ สำหรับเงินกู้สามัญใช้หุ้นค้ำประกัน เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้เพื่อการศึกษา

          ให้บริการตามปกติค่ะ

      ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน ว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม

           ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556

    คู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน จำกัด

    ประกาศปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   1 / 2556

     สหกรณฯ รับฝากเงินสมาชิกโดยหักจากเงินได้รายเดือน

   

    เพิ่มวงเงินกู้  1.5  ล้านบาท

             เริ่ม  1 เมย. 2555  อ่านรายละเอียด

  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งที่ 1/2555

         เริ่ม 12 มี.ค. 2555 อ่านรายละเอียด

  ตารางการส่งเงินงวดชำระหนึ้เงินกู้สามัญ

           อ่านรายละเอียด

หลักเกณฑ์การส่งชำระเงินกู้สามัญของสมาชิก

          อ่านรายละเอียด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 129 ถ.ขุนลุมประพาส  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  58000

โทร  0-5361-2746 / E-mail   -  / ปรับปรุง :  ธันวาคม  2556